องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมิณผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการ แผ่นที่ 1 [ 6 ก.ย. 2564 ]121
2 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมิณผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการ แผ่นที่ 2 [ 6 ก.ย. 2564 ]116
3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]123
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]123
5 เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]119
6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]130
7 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]115
8 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]112
9 เรื่อง แต่งตั้งผู็ประเมิณผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [ 28 ธ.ค. 2563 ]119
10 เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]118
11 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]124
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]397
13 สมรรถนะ ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหนงพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2560 ]396
14 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 19 เม.ย. 2560 ]437