องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

      ปัจจุบัน  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ต่อหมู่บ้าน  ตำบลต่ออำเภอ และจังหวัด เป็นถนนราดยาง อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบท  (สาย  รพช.2009 บ้านยาง – บ้านกลาง)  ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ จังหวัดเป็นไป อย่างสะดวกสบาย แต่ถนนสายดังกล่าวก็ยังมีสภาพไม่ดีนัก เพราะขาดการซ่อมแซมปรับปรุงมาเป็นเวลานาน ส่วนการคมนาคม ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวก ในหน้าแล้ง  สำหรับฤดูฝนยังมีความลำบากอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  ได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังให้เป็นถนนราดยาง หรือถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ตำบลโนนทองสามารถติดต่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์  และ จังหวัดชัยภูมิ ได้โดยรถยนต์ กล่าวคือ มีทางรถยนต์โดยสาร วิ่งระหว่างหมู่บ้านถึงอำเภอ  และรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างอำเภอถึงจังหวัด  รถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างตำบลถึงอำเภอมี 1 สาย  และจากอำเภอถึงจังหวัด มี  2 สาย 
 
การไฟฟ้า   
     ตำบลโนนทอง  ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์  ปัจจุบันการไฟฟ้าได้ขยายเขตและให้บริการไฟฟ้าครบ ทุกหมู่บ้านแล้ว  แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอีก  15   หลังคาเรือน  เนื่องจากการไฟฟ้ายังขยายเขต บริการไม่ถึง      
 
การประปา 
      ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลโนนทอง ส่วนใหญ่จะมีระบบน้ำประปาใช้ แต่ประปาส่วนใหญ่เป็นประปาภูเขา  มี  7   หมู่บ้าน ( ม.1 , 2 , 4  , 10, และ หมู่ที่  11)  ประปาแบบสูบน้ำผิวดิน  2   หมู่บ้าน  (ม. 3  และหมู่ที่  8 )  และระบบประปาบาดาล   2   หมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  7)  ใหญ่จะได้ใช้ทุกครัวเรือนแต่เมื่อถึงหน้าแล้งระบบประปาภูเขามักมีปัญหาราษฎรไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มที่  
      การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ในตำบลโนนทองนอกจากระบบประปาแล้ว ยังได้อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ และหน่วยงานของรัฐ หลายหน่วยงานได้จัดหาแหล่งน้ำโดย  การขุดบ่อบาดาล อ่างเก็บน้ำ เหมือง  ฝาย เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ในด้านการ อุปโภคบริโภค ส่วนด้านการเกษตรนับว่าแหล่งน้ำยังขาดแคลนอยู่มาก
 
การสื่อสาร 
      การสื่อสารของประชาชนตำบลโนนทอง ที่สำคัญคือ  มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน  และประชาชนบาง ส่วนยัง มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้อีกด้วย นอกจากโทรศัพท์แล้วประชาชนตำบลโนนทองยังได้ใช้บริการของ ไปรษณีย์โทรเลข การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ของประชาชน ตำบลโนนทองสามารถรับฟังสถานีวิทยุได้  4  แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ   และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ การรับภาพของสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ สามารถรับภาพจากสถานีโทรทัศน์ได้ 3 ช่อง คือ ช่อง 3,5,7  ได้ไม่ชัดเจนนักต้องใช้จานดาวเทียมช่วย