องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา    ตำบลโนนทอง  มีสถานบริการการศึกษาดังนี้
การศึกษาก่อนวัยเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็ก  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด)  ตามรายละเอียด  ดังนี้

โรงเรียน

จำนวน นักเรียน (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนทอง

55

45

100

กรมพัฒนาชุมชน

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนเขวา

15

21

36

กรมการศาสนา

รวม

70

66

133

 

 

การศึกษาสังกัด (สพฐ.)  มีตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  ดังนี้

โรงเรียน

จำนวน นักเรียน (คน)

รวม (คน)

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนทอง

-

99

-

99

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

32

133

-

165

โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง

16

122

75

213

โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ

0

35

-

35

โรงเรียนบ้านกลางแก่งตาดไซ

14

55

-

69

โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ

23

93

-

116

รวม

85

534

75

697

 

การศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน  ยังคงมีอยู่ทั่วไป
สถิติเกี่ยวกับด้านศาสนา มีดังนี้.-
1) วัดทั้งหมด                                       5              วัด 
2) ที่พักสงฆ์                                         8              วัด

 

การสาธารณสุข
   ตำบลโนนทอง  มีสถานีอนามัย  จำนวน   2   แห่ง   ซึ่งพอจะบำบัดความเจ็บป่วยของประชาชนได้ในระยะเริ่มต้น  และเป็นการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า  แต่การให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในตำบล  ทั้งนี้ เพราะขาดงบประมาณและ บุคลากรในด้านนี้

 

ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/ประชากร

ประเภทบุคลากร

จำนวน

อัตราส่วนบุคลากร/ปชช.

ทันตแพทย์

-

 

พยาบาลวิชาชีพ

1

 

นักวิชาการสาธารณสุข

2

 

เจ้าหน้าที่บริหารประจำสถานีอนามัย

2

1 : 1,454.20

 

สถานีอนามัยระดับตำบล - หมู่บ้าน                2                        แห่ง
กองทุนยาประจำหมู่บ้าน                            11                       หมู่บ้าน        

 

อาสาสมัครประเภทต่าง ๆ