องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของชาวตำบลโนนทอง   เป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ  65.44 %  ที่สำคัญได้แก่  การทำนา  ทำไร่  และ ทำสวนไม้ผลไม้ยืนต้น   และมีการประกอบอาชีพนอกเหนือภาคเกษตรกรรม ประมาณ  34.56 %  ดังนี้
-  รับจ้าง                                     20.20 %
-  นักเรียน  นักศึกษา                       17.25 %
-  ลูกจ้างรัฐบาล                              7.08 %
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัว                      0.03 %

 

การเกษตรกรรม
      สภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมทั้งหมดของตำบลโนนทอง    มีจำนวน   14,215   ไร่ หรือ  22.74  ตาราง กิโลเมตร  มีการใช้ประโยชน์  ดังนี้

 

ใช้พื้นที่ จำนวนพื้นที่  (ไร่) ร้อยละ
ทำนา 8,116 60.93
ทำไร่ 3,366 25.28
ทำสวนไม้ผล ไม้ยืนต้ แหล่งน้ำ 498 3.73
เพื่อการประมง 1,340 10.06

 

 
 
       เกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลโนนทองประกอบอาชีพ การทำนา  และ การทำไร่ พืชไร่ที่สำคัญได้แก่  อ้อย    ถั่วเหลือง   และไม้ผล     พืชที่สำคัญและทำรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลโนนทองที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี    อ้อย    ถั่วเหลือง    พริก  และไม้ผล  เป็นต้น
 

การปศุสัตว์ 
      การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลโนนทอง  จะมีลักษณะการเลี้ยงเป็นรายย่อย หรือการเลี้ยงภายในครัวเรือน  เพื่อเป็นเงินออม  และใช้เป็นอาหาร   ได้แก่

  1. การเลี้ยงโคเนื้อ  จะกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน
  2. การเลี้ยงสุกร  เป็นการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน
  3. การเลี้ยงสัตว์ปีก  เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงห่าน
  4. การเลี้ยงกระบือ  มีการเลี้ยงเป็นส่วนน้อย ส่วนมากเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเวลาขัดสนเงินทอง
 

การประมง
       การทำประมงในพื้นที่ตำบลโนนทอง   จะเป็นประมงน้ำจืด คือ   จับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  และการขุดบ่อเลี้ยงปลา    แต่ยังนับ ว่าเป็นส่วนน้อย

 

การอุตสาหกรรม
       ตำบลโนนทอง    มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  

รายการ

จำนวน

1.โรงงานประเภทโรงสีข้าวทั้งหมด

32

2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1  แสนบาท)

32

3. โรงงานขนาดเล็ก (เงินทุนมากกว่า 1  แสน ถึง 1  ล้าน)

-

รวม

32

 

การพาณิชย์
         ตำบลโนนทอง  เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น  การขยายตัว ทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตผลการเกษตร เกษตรกรรายย่อยจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้า ท้องถิ่นเพราะมีปัญหา การขนส่ง  พ่อค้าท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่พ่อค้ารายใหญ่   ร้านค้า ส่วนใหญ่ในตำบล จะเป็นร้านค้าปลีก  และขายของเบ็ดเตล็ด

 

การท่องเที่ยว
   การท่องเที่ยวตำบลโนนทอง มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  เช่น  ภูเขา  น้ำตกแก้งตาดไซ   เขื่อนชลประทานน้ำพรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูคิ้ง   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนหนองไฮ  ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชัน ส่วนด้านอื่นลาดต่ำลงไปตรงยอดเขาที่สูงที่สุด มีสภาพเป็นลานหินกว้างยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นจดชมวิวที่สวยงามมากที่สุด  ภูคิ้ง เป็นยอดเขาสูง 1,158 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลม และภูกระดึง ตามลำดับ ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู

 

แรงงาน
   แรงงานตำบลโนนทอง ส่วนมากจะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  นอกจากนี้  ยังมีการจ้างงานอย่างอื่น  เช่น  ผู้ไปทำงานต่างประเทศ  และยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดเป็นช่วงๆ  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  -  เมษายน  ของทุกปี  จะมีการว่าจ้างคนงานไปตัดอ้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  และเพชรบุรี  และบางส่วนก็ไปทำงานยังโรงงานในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใหญ่อื่นๆ อีกจำนวนมาก

 
การเงินการธนาคาร
     ตำบลโนนทอง    ไม่มีธนาคารในพื้นที่