องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 061 097 8882
 
     
  ว่าง  
  นักพัฒนาชุมชน  
  เบอร์โทร.  
     
 

 
 

นายภพธร  สุขชัย
 

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

เบอร์โทร.099 2040 848
 
     
   
  นางสาวพิมพ์ณดา  จิระฐานุพัฒน์ นางสาวพรรวณี  ลีพรมมา   นางสาวธนาภรณ์  วานจ่าน้อย
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร. 083 655 9445
เบอร์โทร. 095 609 9325
เบอร์โทร. 090 280 2671