องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
เบอร์โทร. 094 915 5299
 
 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 เบอร์โทร. 094 915 5299
 
     
 นางจรรยารักษ์  เฮ้าประมงค์
นายปรีชา  โคตรมา
 นายอรรถพล สมัตถะ
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 080 158 4579
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 081 266 7313
     
   
   

นางปวีณา  สมวงษ์  
  นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร. 061 097 8882   เบอร์โทร. 061 097 8882