องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

    ตำบลโนนทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์   อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  120  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ์  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  12  ตำบลของอำเภอเกษตรสมบูรณ์   อยู่ห่างจากอำเภอ   12  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่ 

 

อาณาเขต
ตำบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลหนองโพนงาม และตำบลบ้านเป้า
   ทิศใต้                ติดต่อกับ    ตำบลบ้านยาง
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลกุดเลาะ
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองแวง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

    ตำบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าไม้  และภูเขา  คิดเป็นร้อยละ  70  ของพื้นที่ทั้งตำบล  นอกนั้นเป็น ที่ราบลุ่มเชิงไหล่เขา  บริเวณตอนกลางของตำบลเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ  ทิศตะวันตก และทิศใต้  เทือกเขาสำคัญคือ  ภูนกแซว   ภูผักขะ  และภูเขียว 

 

ลักษณะพื้นที่

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ภูเขาและป่าไม้
ที่ราบลุ่ม
พื้นน้ำ

55,000
14,215
3,285

75.87
19.60
4.53

รวมเนื้อที่ทั้งหมด

72,500

100

 

ลักษณะภูมิอากาศ
     ตำบลโนนทอง        อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ
      ฤดูหนาว                  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน กุมภาพันธ์
      ฤดูร้อน                    ประมาณเดือน  มีนาคม พฤษภาคม
      ฤดูฝน                      ประมาณเดือน  มิถุนายน ตุลาคม

 

อุณหภูมิ
    อุณหภูมิสูงสุดในรอบ  5  ปีที่ผ่านมาตำบลโนนทอง  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่  34  องศาเซลเซียส  และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ำที่สุด  20  องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32 องศาเซลเซียส  ถึง 41  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง  8  องศาเซลเซียส  ถึง   22  องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้   8  องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41 องศาเซลเซียส  

 

ฝน
     ปริมาณน้ำฝนของตำบลโนนทอง  ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย อยู่ในช่วง 760.1  - 1,446.7  ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในปี 2548   วัดได้ถึง 1,446.7 ม.ม.  จำนวนวันฝนตก 110 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุด  ในปี 2555  วัดได้ 760.1 ม.ม.  จำนวนวันฝนตก  90  วัน

 

การเมืองการปกครอง
    ตำบลโนนทอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง   11    หมู่บ้าน   มีประชากร ทั้งสิ้น   7,303   คน   แยกเป็นชาย  3,708   คน   หญิง  3,595   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   62.95   คน  /  ตารางกิโลเมตร  (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์   วันที่  30    กันยายน   2566)   ดังนี้

 

ตารางแสดงการปกครอง

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

ระยะทางถึง อบต.

ประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโนนทอง
1 7,250
292
1 489
483
972
บ้านโนนเขวา 2
8,950
437
0.5 950
901
1,851
บ้านเล่า 3
6,750
147
4 254
299
483
บ้านบุ่งสิบสี่ 4
3,750
144 5 226
236
462
บ้านโนนหนองไฮ 5
9,520
71
8 121
132
253
บ้านกลาง 6
7,500
249
8 469
438
907
บ้านแก้งตาดไซ 7
9,250
185
9 386
365
751
บ้านเชิงสำราญ 8
4,760
131
3 255
276
531
บ้านใหม่นาเจริญ 9
5,420
73
7
129
132
261
บ้านโนนทองเมืองใหม่ 10
4,600
129
4 240
247
487
บ้านริมพรม 11
4,750
92
6 189 156
345

รวมทั้งสิ้น

11

72,500

1,950

 

3,708

3,595

7,303