องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส้มโอ
จากบ้านบุ่งสิบ
ฝ้าย
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายโนนเขวา
สินค้าแปรรูป
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายโนนเขวา