องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา


 นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร.099 178 2396
     
  นางประดิษฐ์  โตอ่อน  
  ค.ศ.1  
  เบอร์โทร.089 583 6403
 
   
 นางหนูอาจ  สร้อยจรูญ  นางสาววาราภรณ์  ชัยมาตร
 ค.ศ.1  ค.ศ.1
เบอร์โทร.096 084 1789
เบอร์โทร.096 771 5100
   
   
 นางรุ่งรัตน์  สวนกุดเลาะ  นางพัทยา   เพียอินทร์
 ค.ศ.1  ค.ศ.1
เบอร์โทร.065 332 6948
เบอร์โทร.085 637 4175
   
     
  ว่าง
 
  นักวิชาการศึกษาฯ  
  เบอร์โทร.
 
     
   
  นายมานะ  สวนกุดเลาะ
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ  
  เบอร์โทร.061 170 0544
 
     
   
 
นางกรรณิการ์  สมบัติหลาย
 นางสาวสุมิตรา  ขิดเขียว นางสาวไพฑูรญ์ จันดีเลาะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร.095 186 9512
เบอร์โทร.084 054 7996
เบอร์โทร.082 148 0504
     
   
 นาสาวหนึ่งฤทัย  บับพาน  นางสาววรรณิศา  บัวสระ  นางสาวชมพูนุช  บุญหนา
  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
เบอร์โทร.094 518 6119
เบอร์โทร.082 868 2878
เบอร์โทร.085 574 0126
     
 

นางสาวลินดา  แก้วเกตุศรี นางสาวสมใจ  กุลีสูงเนิน
นางสาววันวิสาข์  สุภาพเพ็ชร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
เบอร์โทร.094 249 9453
เบอร์โทร.082 868 2878 เบอร์โทร.091 829 8193
     

นางสาวไพลิน  หาญแท้ นางเนตร  แสงกุดเลาะ
ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน
เบอร์โทร.093 371 9875 เบอร์โทร.083 249 8584