องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 
นายอรรถพล สมัตถะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร.081 266 7313
 

 

ว่าง  

นายช่างโยธา  
  เบอร์โทร.  
     


นายพงษ์พันธ์   ขาวสะอาด นายภูวดล ดลประสิทธิ์ นายไพรวรรณ พารา
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 เบอร์โทร.062 107 5292
 เบอร์โทร.081 266 7313 เบอร์โทร.097 272 4952
     

 
นางสาวอ้อย  โมราเจริญ
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 เบอร์โทร.063 025 5979