องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

       
  นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์    
   นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด    
  เบอร์โทร. 080 158 4579    
       
 

 นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์  ว่าง  ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร. 080 158 4579
เบอร์โทร.
เบอร์โทร.
     
   

นายยุทรานิวัฒน์  รองเมือง
นายพลายงาม  ประกอบชัย
นางสาวจารุวรรณ  ฟ้ารักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร.  086 349 4087
เบอร์โทร. 061 078 5047
เบอร์โทร. 095 534 8612
     
     
นายกัมพล  ยศสูงเนิน นางสาวสีวิไลย์  ภักดีเขียว นางสาวขัตติยา  จันทร์ฦาชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร. 083 124 5244
เบอร์โทร. 091 835 8774
เบอร์โทร. 099 178 2396
     
 
 
นางวารุณี  เพียงวงศ์ษา  นายภูวนัย  ดลประสิทธิ์ นางสาวกิตติมา วรรณอ๊วก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นักการ
เบอร์โทร. 080 249 9495
เบอร์โทร. 085 856 5262
เบอร์โทร. 085 515 4035
     
     
นางสาววรุณี  กิ่งจันมล
นายธวัช  ประสิทธิคร นายวันเฉลิม  ฦาหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
เบอร์โทร. 061 073 6775
เบอร์โทร. 090 276 0977 เบอร์โทร. 088 353 0018
     
   

   นายจักรพันธ์   พรมเมตตา  นายสุวิทย์  มุเขวา
นายสิทธิโชค  ทองกุ้ง
 พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ
  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร. 088 620 8589
เบอร์โทร. 080 485 3586
เบอร์โทร. 098 193 8015
     
     
 นายธนู  สังวาลวงศ์ นายวีระพล  สิงห์ทิศ นายอุเทน  เฮมโนนทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร. 062 551 6061
เบอร์โทร. 093 068 7525
เบอร์โทร. 062 298 5155
     
   
 นายสมศักดิ์  ฦาชา  นางแสงจันทร์  ขาวสะอาด
 นักการภารโรง  แม่บ้าน
เบอร์โทร. 095 846 6231  เบอร์โทร. 098 193 8015