องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองก่อตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ปัจจุปันมี นายสมาน สุธรรมภิวัฒน์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล และนายมนัส มุเขวา เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
  นายปัญญา อินกกผึ้ง เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง พ.จ.อ.เอก ภูมิพัฒนโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลโนนทอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลโนนทอง