องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจมีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

ผู้ที่สมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการทำงานเพื่อส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7.เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ที่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ