องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
เบอร์โทร. 099 178 2396
 
 
นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 เบอร์โทร. 099 178 2396
 
     
 นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์ นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ  นายอรรถพล สมัตถะ
 หัวหน้าสำนักปลัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 064 349 2434
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 081 266 7313
     
   
   

นางสาวดารารัศมี   พรศิริดารา 
 
  นางปวีณา  สมวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร. 098 224 3779
  เบอร์โทร. 061 097 8882