องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายประสาท ม่วงศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์  นางสาวณัชชา โคตรโยธา  นายอรรถพล สมัตถะ
 หัวหน้าสำนักปลัด  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
   
นางสาวดารารัศมี   พรศิริดารา 
    นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม