องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายประสาท ม่วงศิลป์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ + admin@tambonnonthong.go.th
   
  ชื่อ + นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ + admin@tambonnonthong.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ + admin@tambonnonthong.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวสุริญญา  บุญเสนา
  ตำแหน่ง + นักวิชาการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ + admin@tambonnonthong.go.th
   
  ชื่อ + นายอรรถพล สมัตถะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ + admin@tambonnonthong.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวดารารัศมี   พรศิริดารา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ +
admin@tambonnonthong.go.th
  ชื่อ +  นางปวีณา  สมวงษ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4410-9715
  อีเมล์ +
admin@tambonnonthong.go.th