องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กองช่าง

 
นายอรรถพล สมัตถะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูวดล ดลประสิทธิ์ นายไพรวรรณ พารา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
นางสาวปรารถนา จุลนันท์ นายพงษ์พันธ์   ขาวสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก
   
 
  นายกฤษฎา   ประทาศรี
 
  พนักงานผลิตน้ำประปา