องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กองคลัง

 
นายเฉลิม  เผ่าหัวสระ
รองปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
 นายปรีชา โคตรมา
ว่าง
นายถาวร เจริญสุข  
นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
     
 นายพงษ์พันธุ์  มั่นคง
 นางสาวฉวีวรรณ  ฦาหาญ
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 จ้างเหมาบริการ