องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สำนักงานปลัด

       
  นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์    
   หัวหน้าสำนักปลัด    
  เบอร์โทร. 064 349 2434
   
       
     
 นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์  นายเมธา เอมปรากฏ  สิบเอกภาณุพันธุ์ เรืองสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร. 080 158 4579
เบอร์โทร.
เบอร์โทร. 099 178 2396
     
   

ว่าง
นายพลายงาม  ประกอบชัย
นางสาวจารุวรรณ  ฟ้ารักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396
     
 
 
นางสาวขัตติยา  จันทร์ฦาชา นางสาวสีวิไลย์  ภักดีเขียว นายกัมพล  ยศสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396
     
 
 
นางวารุณี  เพียงวงศ์ษา  นายภูวนัย  ดลประสิทธิ์ นายธวัช  ประสิทธิคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถ
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396
     
   
 
ว่าง นายสมศักดิ์  ฦาชา นายวันเฉลิม  ฦาหาญ
คนงานทั่วไป นักการภารโรง พนักงานขับรถ
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396
     
   
 
   นายจักรพันธ์   พรมเมตตา  นายสุวิทย์  มุเขวา
นางสาวกนกทิพย์ พากุดเลาะ
 พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ
 จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396 เบอร์โทร. 099 178 2396
     
 
 
 นายปรเมศวร์  ศรีโมรส
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร. 099 178 2396