องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สำนักงานปลัด

       
  นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์    
   หัวหน้าสำนักปลัด    
     
 นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์  นายเมธา เอมปรากฏ  สิบเอกภาณุพันธุ์ เรืองสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
พันจ่าเอกคัมภีร์  สหราศโถนคำ นายกัมพล  ยศสูงเนิน นางสาวจารุวรรณ  ฟ้ารักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
นางสาวขัตติยา  จันทร์ฦาชา นางสาวสีวิไลย์  ภักดีเขียว  นายธวัช  ประสิทธิคร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถ
 
 
นางวารุณี  เพียงวงศ์ษา  นายภูวนัย  ดลประสิทธิ์ นายชาญ  หาญกุดเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ
   
 
นางเพียงใจ   ขันเดช นายสมศักดิ์  ฦาชา นายวันเฉลิม  ฦาหาญ
คนงานทั่วไป นักการภารโรง พนักงานขับรถ
     
   นายจักรพันธ์   พรมเมตตา  
 พนักงานดับเพลิง