องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สภา อบต.


 
นายสุนทร  อินกกผึ้ง
ประธานสภาอบต.
เบอร์โทร.061 548 4269
 


   
นายสรศิลป์  ฦาชา
นายวีระศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
เบอร์โทร.082 613 8388
เบอร์โทร.096 286 8730
   


   
นายประสาน  ชาลีเปรี่ยม
นายสนิท  ลอดดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.084 471 4486
เบอร์โทร.061 529 3073
    
นางประถม  สารนอก
นายวีระศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.086 146 9085
เบอร์โทร.096 286 8730
   


   
นายศุกชัย  เขาเขียว
นายสุนทร  อินกกผึ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.080 903 5138
เบอร์โทร.061 548 4269
   


   
นายจารุณี  อาจสามารถ
นายสรศิลป์  ฦาชา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์โทร.064 628 0269
เบอร์โทร.082 613 8388
   


   
นายพนม  เขตรจัตุรัส
นายศิริพล  ชื่นสบาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทร.065 858 8674
เบอร์โทร.087 045 9962
   

 
   
นายประดิษฐ์  ชำนาญ
 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
เบอร์โทร.064 098 4490