องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังปัองกันและคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองร่วมกับ รพสต.โนนเขวา ออกพื้นที่ตำบลโนนทองเพื่อตรวจสอบและป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 Covid1-19 กับผู้ที่มาจากนอกพื้นที่ตำบลโนนทองและพื้นที่เสี่ยง

2021-03-19
2021-01-04
2020-12-25
2020-07-21
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-20
2020-03-16
     Covid-2019
2019-10-22
2019-07-26