องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการบ้านสวยเมืองสุข


ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย รัฐบาลได้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนกิจกรรม "จังหวัดสะอาด" โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ.2561-2562 ได้มีกิจกรรมพัฒนาเมืองชัยภูมิให้มีความสะอาดเป็บระเบียบเรียบร้อย การคัดแยกขยะมูลฝอยของหมู่บ้านตามโครงการชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข

2019-10-22
2019-07-26
2019-03-27
2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06