องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


เปิด”โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของประชาชนที่มีความเสี่ยง”


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายใต้การบริหารราชการของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.โนนทองให้เกียรติเป็นประธาน เปิด”โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของประชาชนที่มีความเสี่ยง” โดยมีท่านไพจิตร เหล่าฤทธิ์ ผอ.รพ.สต. โนนเขวา เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้
   ⭕️โดยครั้งนี้มีสมาชิกสภา อบต.โนนทอง, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.โนนทอง รพ.สต.โนนเขวา ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโนนทองเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
   ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนทอง
   ⭕️เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชของประชาชน
   ⭕️เพื่อสำรวจและคัดกรองประชาชนเพื่อหาความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกที่ค้างในเลือด
 โครงการนี้จัดโดยรพ.สต.โนนเขวาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนทอง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง ประชุม รพ.สต.โนนเขวา

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06