องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


เปิด”โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย”


วันที่ 5 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายใต้การบริหารราชการของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.โนนทอง เป็นประธานเปิด”โครงการโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต”โดยมีท่านไพจิตร เหล่าฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.โนนเขวา เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้
   ⭕️โดยครั้งนี้มีท่านปัญญา อินกกผึ้ง เลขานุการนายกอบต.โนนทอง, สมาชิกสภา อบต.โนนทอง, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.โนนทอง รพ.สต.โนนเขวาที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโนนทองเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
   ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อ
จัดบริการสุขภาพของประชาชน ใน
พื้นที่ตำบลโนนทอง
   ⭕️เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดและเด็กจนถึงอายุ 2 ปี 
   ⭕️เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ คือ เด็กอายุ 0-2 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
   โครงการนี้จัดโดยรพ.สต.โนนเขวาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนทอง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง ประชุม รพ.สต.โนนเขวา

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06