องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชาคมระดับหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น/ปัญหาของประชาชน บ้านแก้งตาดไซ หมู่ 7


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 - 21.15 น.
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายใต้การบริหารราชการของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และสภา อบต.โนนทองโดยการนำของท่านสุนทร อินกกผึ้ง ประธานสภาอบต.โนนทอง พร้อม คณะผู้บริหารอบต.โนนทอง, ปลัด อบต.โนนทอง, สมาชิกสภา อบต.โนนทอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลโนนทอง,จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและบุคลากร อบต.โนนทองที่เกี่ยวข้องทุกกอง/ทุกภาคส่วน
       ⭕️ร่วมจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น/ปัญหาของประชาชน
       ⭕️เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกันวางแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
       ⭕️เพื่อการบริหารจัดการ อปท.ให้สามารถปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
       ⭕️การบริหารจัดการขยะต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
       ⭕️แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
       ⭕️การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อการอุปโภคและเกษตรกรรม
       ⭕️การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนทอง
 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06