องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมคณะผู้บริหารอบต.โนนทอง, ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.โนนทอง,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทอง และบุคลากร อบต.โนนทองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมวางแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนทอง และเพื่อการบริหารจัดการ อปท.ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม อบต.โนนทอง

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-03
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26