องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก


 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนทอง
     โดยการนำของ นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานกองทุนฯ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกพร้อมเปิดกิจกรรมการรณรงค์ครั้งใหญ่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย “ภายใต้ยุทธการ“1645 รวมพลังกำกัดลูกน้ำทั่วชัยภูมิ”ณ พื้นที่ตำบลโนนทอง
 วัตถุประสงค์ของโครงการฯและกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค และให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันโรคดังกล่าว  โดยมีท่านปัญญา อินกกผึ้ง  เลขานุการนายกอบต.โนนทองและประธาน อสม.พื้นที่ต.โนนทองเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ พร้อมผู้คณะผู้บริหาร อบต.โนนทอง,เจ้าหน้าที่ .อบต.โนนทอง ,ประธานสภา,สมาชิกสภา อบต.โนนทอง,คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนทอง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่,รพ.สต.โนนเขวา,รพ.สต.แก้งตาดไซ, ทีม อสม, อถล.,สถานศึกษาพื้นที่ตำบลโนนทอง และภาคประชาชน โครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการสุขภาพประชาชนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.โนนทอง

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-23