องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนทอง โดยการนำของนายสมาน สุธรรมา  ภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมกองทุนฯ ประชุมคณะกรรมกองทุนฯเพื่อจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนในพื้นตำบลโนนทอง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้…
  1. พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่ละประเภทระหว่างปีงบประมาณ 2565 เพื่ออนุมัติงบประมาณ
  2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว ปีงบประมาณ 2565
  3. รายงานสถานการณ์เงินกองทุนฯ
  4. ทบทวนปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ตำบลโนนทอง

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-23