ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชน ณ สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ ม.7

  ทอดเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ ม.7 /วัดโฆษิตาราม ม.4 / วัดตะบองเพชร ม.1

  ลงแขกดำนา ใช้ในโครงการนอนลานตีข้าว วีถีชาวโนนทอง 67

  ออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง( ติดบ้าน ติดเตียง )