วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้อง CCTV ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ฦาชา และจุดบ้านนายหลิ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยการจัดซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ซื้อตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการจัดซื้อพันธ์ต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเป็นหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง