โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตของ อบต.โนนทอง

  โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยที่มีภาวะเรื้อรัง ร่วมกับ อบจ.

  กิจกรรม ร่วมงานสาวบ้านแต้ 66