วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการจัดซื้อขมและของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดรถรับส่งคณะศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการจัดซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ โดยการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ โดยการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างตามโครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลโนนทอง โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง