วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อตามโครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการจัดซื้อพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยการจัดซื้อวัสดุในการหล่อเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ อบต.เคลื่นที่ บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
20  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง