วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
จ้างส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลโนนทอง โดยการปรับพื้นที่บริเวณสถานที่จัดงานต้อนรับฤดูหนาว ตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
จ้างดำเนินตามโครงการจัดประเพณีลอยกระทงตำบลโนนทอง โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และอาหารเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวที ดนตรี เครื่องเสียงพร้อมการแสดงบนเวทีตามโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลโนนทอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างตามโครการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโนนทอง โดยการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวที ดนตรี เครื่องเสียงพร้อมการแสดงบนเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโนนทอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง