วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมุ่บ้าน บ้านเล่า หมู่ที่ ๓ สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงสายทางภากุดเลาะสาย ๒ ลำน้ำพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนองไฮ หมูที่ ๕ ระหว่างช่วง สายบ้านนายศุภชัย ถึงคอสะพานข้ามน้ำพรม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ สายนานายภู เหล่าจันทร์ ถึงศาลา SML หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มถังใส ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง