วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงแบบไร้สายภายในตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ ๓๔๑๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง ๕๖๐๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยการจัดทำป้ายเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการประเพณีอีสานนอนลานตีข้าววิถีชาวโนนทอง โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการประเพณีอิสานนอนลานตีข้าววิถีชาวโนนทอง โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง