วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อดำเนินตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีตำบลโนนทอง โดยการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาตามโครงการสูบน้ำเข้าห้วยมะกรูดเพื่อผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยหลวง บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยหมากหมี่ บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยดู่ส้ม จากไร่นายนภดล ถึงนานางหนูอาจ บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยหิน ถึง ห้วยแก่งขาม บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง