วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาย้ายแท่นประปา จำนวน ๒ แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV และเครื่องบันทึก DVR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย เพียอินทร์ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โค้กอีโต้ บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐
23  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โคกอีโต้ บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนทอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการจัดซื้อขมและของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง