วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมสันฝายห้วยหวาย บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายนำ้เข้าพื้นที่การเกษตร จากคลองชลประทานห้วยหนองผือ บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ซื้อขนมและของเล่นสำหรับเด็ก ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางกรองแก้ว - บ้านนางชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง