วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างจุดชมวิวพร้อม (Land mark) ทางเข้าตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุตำบลโนนทอง ประจำปี 2562 โดยการจ้างเหมาจัดสถานที่ ตกแต่ง พร้อมทำความสะอาดและจัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าเครื่องเสียงในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยการจัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตามโครงการร่วมจัดงานและแสดงนิทรรศการงานพระไกรสิงหนาทปประจำปี 2562 โดยการจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตามโครงการร่วมจัดงานและนิทรรศการพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2562 โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมขบวนจำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง