วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔โดยการจัดซื้อน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในหมู่บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๕ ฝายหลวง ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ ๔ (ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อส่งน้ำ) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายบ้านครูต๋อย ถึงบ้านครูเพ็ญศรี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกพื้นที่การเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่นาเจริญ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกพื้นที่ทางการเกษตร ภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง