วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊วโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงแม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารโรงกำจัดขยะ ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกอีโต้ บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนรอบภูเขียวสายกรมอนุรักษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๐๘ สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
จ้างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการการจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม,อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก สีแดง (เก้าอี้ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง