วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลโนนทอง โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อดำเนินการตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัศโคโรนา (COVIN-๑๙) โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยการจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมเสริมสันฝายห้วยหวาย ตอนล่าง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาแบบหอถังสูง บ้านริมพรม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง