วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายสวัสดิ์ มุเขวา ถึงบ้านนางเพ็ง มุเขวา หมู่ที่ ๒ (บริเวณจุด จากบ้านนางซู ถึงบ้านนางเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำข้ามถนนบ้านนางสมหมาย สุภาพเพ็ชร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเทลานตลาดฅนพรม (ต่อจากจุดเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างตามโครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการจ้างจัดเลี้ยงประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง